يكشنبه, مهر 06, 1399

راسته ی حشره خواران

تا چندی پیش این راسته و راستهراسته ی حشره خواران ERINACEOMORPHA را تحت نام یک راسته به نام INSECTIVORA می دانستند. ولی بر اساس تحقیقات علمی جدید، عده ای از محققان، آن ها را دو راسته جداگانه می دانند.
اغلب افراد این راسته پوزه ی دراز و باریک و چشم های ریزی دارند. در برخی از گونه ها چشم ها زیر پوست مخفی است. لاله گوش نیز در برخی از گونه های غیر قابل رویت است. حشره خواران کف رو هستند و تعداد انگشتان در هر دست و پا 5 عدد است.
حشره خواران معمولاً به صورت انفرادی زندگی می کنند. غذای اصلی آن ها را حشرات و سایر بی مهرگان و یا مهره داران کوچک تشکیل می دهند. خواب زمستانی ندارند و برخی از آن ها در تمام ساعات شبانه روز فعال هستند.
از راسته حشره خواران تاکنون دو خانواده و 15 گونه در ایران شناسایی شده است.