يكشنبه, مهر 06, 1399

راسته ی گاوهای دریایی

پستانداران آبزی بزرگی هستند که از نظر ظاهری شباهت به فک ها دارند. ولی از نظر برخی از خصوصیات از راسته ی گاوهای دریاییقبیل دندان ها به سم داران بسیار نزدیک ترند. پوزة آنها نسبتاً پهن است و به طرف پایین خمیدگی دارد، لاله گوش ندارند، چشم ها کوچک است. در جلوی پوزه دو سوراخ بینی دارند که برای جلوگیری از ورود آب به داخل آنها به وسیله سرپوشی قابل انسدادند. دست ها به شکل باله تغییر فرم یافته اند، پا ندارند، دم نیز به باله دمی پهن و بیل مانندی تبدیل شده است. این حیوانات گیاه خوارند. اغلب به صورت اجتماعی در آب های غرقابی ساحلی و گاهی رودخانه ها زندگی می کند.
راسته گاوهای دریایی دارای دو خانواده و چهار گونه است که یک گونه آن از آب های ایران گزارش شده است.