يكشنبه, مهر 06, 1399

راسته ی فردسمان

این حیوانات جثه بزرگی دارند، فاقد شاخند. (کرگدن ها دارای یک یا دو شاخ بر روی بینی هستند) در اینراسته ی فردسمان راسته وزن بدن بر روی یک یا سه انگشت قرار دارد. دندان های نیش، چنانچه وجود داشته باشد، بسیار کوچکند. این جانوران علف خوارند و معده آنها ساده (یک قسمتی) است. راسته فردسمان، خانواده های کردگدن ها، اسب خرطوم دار و اسب و الاغ را شامل می شود که از بین آنها فقط خانواده اسب و الاغ در ایران وجود دارد.